Projekt badawczy

Projekt pt. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem w zakresie zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr RPMP.01.02.01-12-0059/10-00 z dnia 01.06.2020 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12 648 467,31 PLN, dofinansowanie 8 629 323,28 PLN,

Okres realizacji 1.06.2020 – 28.12.2023

Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R), w efekcie których opracowane zostanie prototypowe terapeutyczne urządzenie do zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej (VSR). Skonstruowanie prototypu poprzedzi opracowanie urządzenia diagnostycznego do pomiaru siły ściskającej lewej komory, niezbędnego do doboru materiału dla prototypu. Faza badawczo-rozwojowa zostanie zakończona wdrożeniem wyników badań w działalności gospodarczej Beneficjenta.

Działalność
badawczo-rozwojowa

W działalności badawczo-rozwojowej skupiamy się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod leczenia i technik medycznych, testowaniu ich na modelach zwierzęcych, prowadzeniu obowiązkowych badań przedklinicznych i klinicznych oraz wdrażaniu do codziennej praktyki lekarskiej. 

W zakresie tej działalności podejmujemy owocną współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, co pozwala poszerzyć możliwości badawcze, dzięki udziałowi najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie nauk medycznych, badań biomedycznych i zagadnień techniki medycznej, a także wykorzystaniu znakomitej infrastruktury badawczej współpracujących jednostek naukowych i przedsiębiorstw działających na rynku usług i produktów medycznych.