Działalność
badawczo-rozwojowa

W działalności badawczo-rozwojowej skupiamy się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod leczenia i technik medycznych, testowaniu ich na modelach zwierzęcych, prowadzeniu obowiązkowych badań przedklinicznych i klinicznych oraz wdrażaniu do codziennej praktyki lekarskiej. 

W zakresie tej działalności podejmujemy owocną współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, co pozwala poszerzyć możliwości badawcze, dzięki udziałowi najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie nauk medycznych, badań biomedycznych i zagadnień techniki medycznej, a także wykorzystaniu znakomitej infrastruktury badawczej współpracujących jednostek naukowych i przedsiębiorstw działających na rynku usług i produktów medycznych.

Projekt badawczy

 

Obecnie realizujemy projekt pt. „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem w zakresie zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca”.

Projekt jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na podstawie umowy nr RPMP.01.02.01-120059/19-00 podpisanej z Małopolskim Centrum w dniu 01 czerwca 2020 roku.